En

Látogatáshoz kapcsolódó személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége

1.1  A jelen adatkezelés vonatkozásában az
Adatkezelő: Szépművészeti Múzeum
Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
E-mail címe: info@szepmuveszeti.hu.

Az adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje (továbbiakban, mint Érintett) lesz.

1.2 Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2. A kezelt személyes adatok

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
Személy- és vagyonbiztonság biztosítása a múzeumi területeken Személy- és vagyonbiztonság biztosítása elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja és a 9. cikk (2) bek. b) pontja együttesen1 (az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges) képmás Az adatok maximum 60 nap után helyreállíthatatlanul törlődnek.
Látogatói panaszok kezelése A látogató panasza esetén a panasz kivizsgálása, erről a látogató tájékoztatása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása név, cím, telefonszám, e-mailcím, aláírás (ezen adatokból amennyit a látogató adataként az ügyintézéshez megad) A panaszkezeléssel kapcsolatos iratok őrzési idejével megegyező időtartam.
Közönségszolgálati ügyek Az információt kérő látogató teljes körű tájékoztatása a kért témában GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása e-mailcím, név (illetve azon adat, amelyet a látogató adataként az ügyintézéshez megad) A közönségszolgálati iratok őrzési idejével megegyező időtartam.
Nyári táborok szervezése gyerekek számára Nyári táborok lebonyolításával kapcsolatos kommunikáció GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett gyermek képviselőjének hozzájárulása gyermek neve, születési adatai, címe, szülő/nevelő neve, telefonszáma, e-mailcíme Az adatok a tábor lezárása után, de legkésőbb az adott év augusztus 31. napján helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

3. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok
3.1 Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:
kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;
[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.]

3.1.1 a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult az Adatkezelőnél kérelmezni;
[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való” jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]

3.1.2. Ön a fenti elérhetőségeken kérheti pontatlan, vagy hiányos adatainak helyesbítését vagy kiegészítését, illetve kezelt személyes adatainak törlését.

3.1.3  megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;
[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.]

3.1.4. megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét].

Amennyiben bizonyítható, hogy kényszerítő erejű jogos okok elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, az adatkezelés jogszerűen folytatható.

3.2. A fenti pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar [így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

4. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

4.1. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken

  • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., https://naih.hu/online-ugyinditas

  • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

5. Egyéb rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a Szépművészeti Múzeum adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló 7/2018. (VIII.28.) főigazgatói utasításban, illetve a vonatkozó jogszabályokban (különösen 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról, valamint 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról) foglaltakkal összhangban kell értelmezni.

 

1 Figyelemmel az alábbi rendelkezésekre is:

– 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (37/A. §),

– 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól,

– a múzeumi letétről szóló 19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet,

– 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról.

– a Szépművészeti Múzeum alapító okirata.

 

Kiállításaink közül ajánljuk